زورخانه، نماد تمدن ایرانیان است و ورزش زورخانه ای ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایران دارد.اگر بخواهیم نگاهی به سابقه گذشته ورزش ایران بیندازیم می توان ورزش زورخانه ای را یافت این ورزش که ریشه در تاریخ و فرهنگ باستانی ما دارد از گذشته تا به امروز همراه ما بوده است. زورخانه حدود هفتصد سال پیش یعنی  قرن ۷ خورشیدی به وسیله محمود معروف بنا شده است هر چند منابعی دیگر خبر از قدمت بیشتر این ورزش می دهند اما منابع معلوم حدود قرن ۷ را تایید می نمایید.در زورخانه موسیقی نقش بسیار موثری دارد بدین معنی که مرشد با نواختن ریتم هایی بوسیله ضرب زورخانه باعث ایجاد هماهنگی در حرکات موزون ورزشی میشود.

How much did you like the photo?

Click on a Star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

X
error: Content is protected !! Please register ...