هر دو عكس نتيجه فتومونتاژ از چند عكسه .

عكس اول؛

إلهامي از سريال “the last of us” هست : كه  در  ادامه يك  پاندمي اكثر انسانها از بين رفته اند و نشون ميده  كه پس از چند سال چطوري طبيعت  همه چيزو مثل هميشه به تسلط خودش در مياره.

عكس دوم:

تبديل عكس اول به يك تصوير abstract.

How much did you like the photo?

Click on a Star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

X
error: Content is protected !! Please register ...