در اين مجموعه من از خانم هاي شهر تقاضا ميكنم عكس بگيرم و اگر معذب بودند به انها پيشنهاد ميكنم صورت خود را بپوشانند.اين مجموعه نمايش ترس و محروميت و خودسانسوري جامعه زنان ايراني است.

How much did you like the photo?

Click on a Star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

X
error: Content is protected !! Please register ...