Let's work together ...

 but Persian

 

ما هيچ ما نگاه 0 (0)

  اين عكس اعتراضي است به سانسور زنان  و نابرابري هاي جنسيتي در ايران. مادران براي حفظ امنيت روحي و رواني خود و كودكانشان محبور به خودسانسوري هستند.نه حرفي نه اعتراضي  و نه احساسي...اعتراض تاوان سنگيني...

زورخانه 5 (2)

  زورخانه، نماد تمدن ایرانیان است و ورزش زورخانه ای ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایران دارد.اگر بخواهیم نگاهی به سابقه گذشته ورزش ایران بیندازیم می توان ورزش زورخانه ای را یافت این ورزش که ریشه در تاریخ و فرهنگ باستانی ما دارد از گذشته تا به امروز همراه ما بوده است....

X
error: Content is protected !! Please register ...